SBI Advies

Organisatie & OR Advies

SBI Organisatieadvies begeleidt ondernemingsraden, directies en HR bij organisatorische wijzigingen zoals fusies en reorganisaties, financiële en strategische analyses, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en biedt juridische ondersteuning. Onze onafhankelijke organisatieadviseurs werken flexibel, doeltreffend en snel en ondersteunen u bij de beoordeling en vormgeving van plannen, het optimaliseren van de besluitvorming en het organiseren van draagvlak voor besluiten.

Lees ons hele verhaal

Brochure

Image description

Download hier onze brochure in PDF formaat.

Download brochure

Advies

Onze kennis en ervaring liggen vooral op het gebied van:

Financiële & strategische analyse

Ondernemingsraden zijn doorgaans minder bij machte om businessplannen en jaarrekeningen te doorgronden. Wij kunnen u ondersteunen bij de ontwikkeling en beoordeling van businessplannen, de analyse van uw jaarrekening en de berekening van de financiële gevolgen van investeringen.

Ondersteuning is zeker van toepassing wanneer een ingrijpende organisatieverandering op komst is. Een fusie of strategische heroriëntatie kan resulteren in outsourcing, offshoring of het inrichten van shares services centers. Wij kunnen voor u het nut en noodzaak van dergelijke ingrijpende veranderingen onderzoeken en beoordelen. U kunt ons hierbij ook raadplegen voor een second opinion. We helpen ondernemingsraden door mee te kijken in hoeverre de financiële situatie of de marktsituatie een voorgestelde ingrijpende verandering rechtvaardigt.

Arbeidsvoorwaarden, pensioen & arbeidsrecht

Ondernemingsraden krijgen steeds vaker te maken met overleg over arbeidsvoorwaarden.  Dit kan gaan om een instemmingsverzoek over zaken die niet of onvoldoende in de cao geregeld zijn. Soms valt een bedrijf of groep medewerkers niet onder een cao en ligt het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de OR. Wij ondersteunen bij het in beeld brengen van de wensen, mogelijkheden en marktconformiteit.

Wat betreft de pensioenen heeft de OR instemmingsrecht bij het aangaan of vernieuwen van een pensioencontract dat is ondergebracht bij een verzekeraar. Wij geven advies en inzicht in de afwegingen die hierbij een rol spelen.

Ook kunnen wij ondersteunen bij juridische vraagstukken. U kunt hierbij denken aan vragen over het adviesrecht, het ontslagrecht, de statuten of het opstellen van convenanten.

Reorganisatie en sociaal plan

De OR dient te adviseren over besluiten tot reorganisatie, fusie en strategische samenwerking. Wij begeleiden OR’en bij het beoordelen van nut en noodzaak van het besluit, de informatie en analyses op basis waarvan het besluit wordt genomen, de wijzigingen zelf bijvoorbeeld in de governance-structuur, de juridische structuur, de organisatiestructuur en –processen, de personele consequenties (cultuuraspecten, arbeidsvoorwaarden, ontslagen, afspiegelingsbeginsel, sociaal plan), de tijdelijke c.q. nieuwe structuur voor de medezeggenschap en het besluitvormingsproces.

Direct beschikbaar

Uw vraag is vaak dringend. Daarom werken onze organisatieadviseurs flexibel, doeltreffend en snel. Binnen enkele dagen zit u met een van onze organisatieadviseurs om de tafel voor een verkennend gesprek. U profiteert van alle kennis en ervaring die we in huis hebben. Als regel krijgt u te maken met één organisatieadviseur die u van begin tot einde ter zijde staat. In meer complexe trajecten schakelen wij in overleg met u voor deelonderwerpen een van onze gespecialiseerde collega’s in. Dat werkt wel zo prettig.

Werkwijze

Na een persoonlijke intake met een van onze organisatieadviseurs kiezen we samen de juiste aanpak. We maken afspraken over focus, doelstelling en tijdsbesteding. Op basis van dit intakegesprek brengen wij een offerte uit.

Alles is maatwerk, van plan van aanpak tot en met uitvoering. In korte tijd kunnen belangrijke slagen worden gemaakt. Naast het analyseren en adviseren ondersteunen wij u bij het voeren van het overleg met uw bestuurder. Daarbij staat altijd het belang van de organisatie in al zijn doelstellingen - dus inclusief de belangen van de medewerkers - centraal.

De OR advieslijn SBI helpt u telefonisch bij dringende vragen over de toepassing van de WOR-bepalingen, Arbowet, arbeidsrecht, bescherming persoonsgegevens, fusie en reorganisatie. Wij bieden deze dienstverlening de eerste 15 minuten gratis aan. Valt uw vraag niet binnen 15 minuten telefonisch te beantwoorden dan doen we u een voorstel met een prijsopgave. Wenst u vaker advies of bent u geen klant van SBI dan kunt u een service-abonnement voor de OR Advieslijn SBI afsluiten.

Verder kunt u bij de advieslijn terecht voor een documentencheck over bijvoorbeeld uw OR/PVT-reglement, commissie instellingsbesluit, ziekteverzuimprotocol, gedragscode.

De advieslijn is dagelijks telefonisch te bereiken van 9 - 13 uur via 0343 - 47 34 73 of via de mail naar or-advies@sbi.nl.

Meer informatie over het service-abonnement of de documentencheck vindt u hier.

Hoe wij werken

  • Stap 1: Snel in contact
  • Stap 2: Juiste expertise
  • Stap: 3: Heldere doelstelling
  • Stap 4: Advies op maat

Share on moreShare