Vragen binnen deze rubriek

Rubriek: Adviesrecht OR hoe werkt de adviesprocedure
         
Wat is een kennelijk onredelijk besluit bij beroep op ondernemingskamer?
De werkkostenregeling: wat houdt het in?
Hoe gaat verkiezing van OR-voorzitter in zijn werk?
Hoe kan de OR / PVT het overleg over de werkkostenregeling aanpakken?
Hoe gaat het oprichten van een OR in zijn werk?
Instellen Ondernemingsraad. Wie neemt initiatief: bestuurder of werknemers?
Oprichten OR, Wanneer is dit verplicht?
Wanneer is iemand in de onderneming werkzaam volgens de WOR?
Hoe gaat het oprichten van de PVT in zijn werk?
Instellen PVT. Wie neemt het initiatief: bestuurder of werknemers?
Oprichten PVT, wanneer is dit verplicht?
Wanneer is iemand in de onderneming werkzaam volgens de WOR?
Kan en mag de bestuurder zomaar de reiskosten vergoeding aanpassen?
Is de bestuurder verplicht de kosten van een OR-adviseur te betalen?
Is de OR verplicht om met een budget voor de OR te werken?
Moet de OR een faciliteitenregeling hebben?
Heb ik recht op reiskostenvergoeding voor het deelnemen aan een landelijke OR-vergadering?
Wie betaalt de kosten van de Ondernemingsraad?
Hoeveel tijd mag de Ondernemingsraad aan de OR besteden?
Mag de OR de personeelslijst aan de vakbonden toezenden, of is dit door het recht op privacy (Wet bescherming Persoonsgegevens)
Mag een vakbondslid zijn handtekening geven voor een vrije lijst voor de Ondernemingsraad?
Mogen OR-leden aanblijven?
Te weinig kandidaten bij de verkiezingen van de ondernemingsraad, wat nu?
Hoeveel handtekeningen zijn nodig voor de kandidaatstelling OR?
Werknemer met jaarcontract of 0- urencontract, toch in de OR?
Mogen de directeur of MT-leden ook stemmen met OR-verkiezingen?
Mag vakbondslid zich kandidaat stellen voor vrije lijst voor de ondernemingsraad?
Te weinig kandidaten bij de verkiezingen van de ondernemingsraad, wat nu?
Verkiezingen ondernemingsraad, wie hebben kiesrecht?
Tussentijdse vacature in de OR, wat nu?
Meedoen aan landelijke OR-verkiezingen verplicht?
Moeten OC-leden ook worden gekozen?
Uitstel van verkiezingen ondernemingsraad, mag dat?
Zijn OR-verkiezingen altijd nodig?
Stemmen voor de ondernemingsraad per mail of via internet, mag dat?
OR-verkiezingen, hoe pakken we dat aan?
Kan de ondernemingsraad of bestuurder een OR-lid schorsen of uitsluiten van OR-werkzaamheden?
Hoeveel leden zijn nodig om als OR rechtsgeldig besluiten te kunnen nemen?
Hoe vaak moet de ondernemingsraad vergaderen?
Wat is de taak van de secretaris van de OR?
Hoe gaat de verkiezing, aanstelling van de OR-secretaris in zijn werk?
Wat is de taak van voorzitter van de ondernemingsraad?
Sociaal plan: wat, wie en hoe?
Wanneer gaat dit OR spreekrecht in?
Waar wordt dit OR spreekrecht vastgelegd?
OR spreekrecht, hoe gaat dat in zijn werk?
Welke bevoegdheid krijgt de OR met het spreekrecht?


Wat vragen de nieuwe regels over vakantiedagen van de werkgever en werknemer?
Wanneer gaan de nieuwe regels in?
Wat is nieuw in de regels over vakantiedagen?
Wat is de rol van de OR bij de invoering van de nieuwe vakantieregels?
Wat is de verjaringstermijn van vakantiedagen?
Welke vakantiedagen worden eerst ingezet: wettelijk minimum of bovenwettelijke?
Waarom duurt dit project zo lang
Wanneer moet de werkgever de werkkostenregeling invoeren?
Wat is de taak van de OR bij reorganisatie?
Welke invloed heeft de OR / PVT op de invoering van de werkkostenregeling.
Welke gevolgen heeft de werkkostenregeling voor werknemersvergoedingen?
Wie bepaalt welke vergoedingsregelingen in de vrije ruimte komen?
Share on moreShare