Aanwezigheidsdienst

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is per 1 juni 2006 de aanwezigheidsdienst niet langer een onbetaalde dienst, maar moet het gezien worden als werktijd.

Lees meer

Centrale ondernemingsraad (COR)

De Centrale Ondernemingsraad wordt ingesteld als een ondernemer meer dan één onderneming heeft met een OR. Hoe gaat de COR te werk?

Lees meer

Digitale OR-verkiezingen

Verkiezingen voor de OR kunnen digitaal plaatsvinden. Digitale OR-verkiezingen kunnen een OR of verkiezingscommissie veel tijd en moeite schelen en de opkomst bij de verkiezingen is vaak hoger.

Lees meer

Groepsondernemingsraad (GOR)

Een groepsondernemingsraad (GOR) kan ingesteld worden door een ondernemer of groep ondernemers als dit bevordelijk is voor een goede toepassing van de wet.

Lees meer

Kiesstelsels

De OR-verkiezingen kunnen plaatsvinden met het personenstelsel of het lijstenstelsel. Daarnaast kunnen er kiesgroepen worden ingesteld.

Lees meer

Lijstenstelsel

Het principe van een lijstenstelsel is gebaseerd op een systeem, waarbij individuen zich verenigen op een gezamenlijke lijst. Bij de OR-verkiezingen brengt de kiezer één stem uit. De zetels worden toegekend aan de lijst.

Lees meer

Medezeggenschapstructuur

De medezeggenschapsstructuur moet aansluiten bij de ondernemingsstructuur. De wet geeft de mogelijkheid om naast een OR, een onderdeelcommissies of een COR of GOR in te stellen. Ook kan een gemeenschappelijke OR worden ingesteld.

Lees meer

Onderneming volgens de WOR

Een onderneming is volgens de WOR: "elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht". Een onderneming is een fabriek, werkplaats, filiaal, kantoor of winkel, maar ook een hotel, een ziekenhuis en een orkest.

Lees meer

Oprichting OR

Wanneer het aantal medewerkers ten minste 50 bedraagt, is de werkgever verplicht een OR in te stellen. In sommige CAO's is deze instellingsgrens verlaagd.

Lees meer

OR bij de overheid

Het politiek primaat beperkt de invloed van de ondernemingsraden bij de overheid. Politieke besluiten vallen buiten het overleg met de OR. De personele gevolgen van die besluiten vallen wel onder het adviesrecht.

Lees meer

OR of PVT instellen

Het instellen van een OR is verplicht als het aantal in de onderneming werkzame personen 50 is of meer. Bij kleine ondernemingen kan een PVT worden ingesteld.

Lees meer

OR-reglement

In het OR-reglement regelt de OR de verkiezingen en de werkwijze van de OR. Het reglement bindt alleen de OR. Afspraken met de bestuurder horen niet thuis in het reglement en kunnen in een bijlage worden toegevoegd.

Lees meer

OR-verkiezingen

Totstandkoming van de OR kan alleen plaatsvinden aan de hand van verkiezingen. In het (voorlopig) OR-reglement dienen deze regels te zijn verwerkt in de zogenaamde verkiezingsprocedure.

Lees meer

Personeelsvergadering

De personeelsvergadering is een vorm van medezeggenschap voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers, waarvoor geen PVT is ingesteld.

Lees meer

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het medezeggenschapsorgaan voor bedrijven en instellingen met 10 tot 50 medewerkers.

Lees meer

Tijdschema verkiezingen OR

Hier staat een voorbeeld tijdschema, gebaseerd op de verkiezingsprocedure zoals deze beschreven wordt in het SER voorbeeldreglement. Met tips voor een levendige verkiezingscampagne.

Lees meer

Verkiezingsprocedure OR

De OR-verkiezingen zijn aan een aantal regels verbonden. Lees hier de verkiezingsprocedure. 

Lees meer

Zetelverdeling lijstenstelsel

Bij het lijstenstelsels worden de zetels aan de hand van een kiesdeler bepaald. Lees meer over de toepassing van de kiesdeler en verdeling van zetels bij het lijstenstelsel.

Lees meer

Zittingsduur OR

De zittingsduur van de OR is bij reglement geregeld en mag volgens de wet twee, drie of vier jaar bedragen. Verlenging van de zittingstermijn is volgens de wet niet mogelijk.

Lees meer