Adviesopdracht aan externe deskundige

De OR heeft adviesrecht over het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een externe deskundige (artikel 25 lid 1n WOR). De ondernemingsraad heeft recht op inzage in het adviesrapport als het raakt aan een onderwerp van art.25 lid 1 en/of art.27 lid 1 WOR.

Lees meer

Bestuursvormen RvC, RvT en OR

Een onderneming of instelling heeft doorgaans naast een directie een toezichthoudend orgaan. De naam van het toezichthoudend orgaan verschilt per sector of soort ondeneming. In het bedrijfsleven is dit de Raad van Commissarissen (RvC) en in de non-profit sector Raad van Toezicht (RvT) en soms Raad van Bestuur (RvB). De ondernemingsraad heeft bemoeienis met het toezichthoudend orgaan volgens de WOR en soms ook op grond van de CAO of statuten.

Lees meer

Bestuursvormen, toezichthouders en OR

Een onderneming of instelling heeft meestal naast een directie een toezichthoudend orgaan. De benaming van het toezichthoudend orgaan verschilt per sector. In het bedrijfsleven is dit de Raad van Commissarissen (RvC) en in de non-profitsectoren Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Bestuur (RvB). Ondernemingsraad en toezichthouders zijn belangrijke partners als het gaat om governance.

Lees meer

Corporate governance en goed bestuur

Corporate governance gaat over goed bestuur. Over een transparante en heldere besluitvorming binnen de onderneming, over verantwoordelijkheid en verantwoording, en over betrokkenheid bij de onderneming van alle stakeholders (eigenaren, toezichthouders, bestuur en OR/werknemers).

Lees meer

Duurzame samenwerking met een andere onderneming

De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot het aangaan of wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere onderneming (artikel 25 lid 1b WOR). Als de samenwerking een onderneming betreft die in het buitenland gevestigd is, is het adviesrecht van de ondernemingsraad niet aan de orde als verwacht wordt dat dit geen grote gevolgen heeft voor de onderneming in Nederland. Dit betreft de zogenoemde buitenlandclausule.

Lees meer

Flexibilisering en instemmingsrecht van de OR

Als flexibilisering betrekking heeft op de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan heeft de OR daarop instemmingsrecht. Bijvoorbeeld flexibilisering van de werktijden of het beloningssysyteem.

Lees meer

Fusie en overname

Bij fusie en overname wordt de zeggenschap over de onderneming (of een deel daarvan) overgedragen aan een andere ondernemer. Op grond van artikel 25 lid 1 a en lid 1 b WOR heeft de OR adviesrecht. De ondernemingsraad kan gebruik maken van zijn recht op het inschakelen van een externe adviseur om de OR bij dit traject te begeleiden.

Lees meer

Groepsgewijs inlenen flexwerkers en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten (art. 25 lid 1g WOR). 

Lees meer

Jaarrekening en informatierecht OR

De jaarrekening bestaat uit de balans en een winst- en verliesrekening, beide voorzien van een toelichting. De jaarrekening moet ter informatie en bespreking aan de OR worden verstrekt (art.31a WOR). Voor de ondernemingsraad is dit belangrijke informatie om de financiële stand van zaken van de onderneming te kunnen beoordelen. 

Lees meer

Krediet aanvragen en adviesrecht OR

De ondernemer (directie of bestuurder) kan pas een belangrijk krediet aanvragen na het advies van de OR. De ondernemingsraad heeft het adviesrecht op grond van art.25 lid 1 i WOR. Een krediet wordt doorgaans aangevraagd bij de bank.

Lees meer

Krediet verstrekken en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot het verstrekken van een belangrijk krediet aan en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer (artikel 25 lid 1 j WOR). De ondernemingsraad moet kunnen beoordelen of de eigen onderneming zelf financieel gezond genoeg is om het verstrekken van een krediet aan een ander bedrijf aan te kunnen.

Lees meer

Medezeggenschap na fusie

De Wet op de ondernemingsraden voorziet niet in een overgangsregeling voor de medezeggenschap bij fusie. De oude ondernemingsraden blijven bestaan tot het moment dat voor de fusieonderneming een nieuwe OR is gekozen.

Lees meer

One tier board en OR

Het 'one tier board' bestuursmodel is sinds 2012 in Nederland bij wet geregeld en geldt voor NV's en BV's. De OR heeft geen adviesrecht over de keuze om over te gaan van een duaal bestuursmodel naar het monistisch bestuursmodel van de 'one tier board', maar wel over de wijzigingen die dit tot gevolg heeft in de verdeling van de bevoegdheden binnen de onderneming (art.25 lid 1 e WOR).

Lees meer

Organisatiecultuur en OR

De organisatiecultuur betreft alle geschreven en ongeschreven regels, gewoonten, opvattingen en werkwijzen binnen een onderneming. Cultuurveranderingen gaan vaak gepaard met maatregelen die onder het adviesrecht of instemmingsrecht van de OR vallen. Een bestuurder doet er goed aan zijn ondernemingsraad nauw te betrekken voor het creëren van draagvlak binnen de onderneming. 

Lees meer

Organisatiestructuur en OR

De organisatiestructuur geeft de interne (schematische) vorm van de onderneming aan wat doorgaans wordt weergegeven met een organogram/organigram. De OR heeft bij belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur het adviesrecht (artikel 25 lid 1 e WOR).

Lees meer

Stappenplan OR en Fusie

Fusie is in de regel een langdurig traject, van intentieverklaring tot implementatie. Om greep hierop te krijgen is het voor de OR handig om een aantal stappen te onderscheiden. De ondernemingsraad heeft het adviesrecht over en voorgenomen besluit tot fusie op grond van artikel 25 lid 1 b WOR.

Lees meer

Structuurregeling en aanbevelingsrecht OR

In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is de structuurregeling of het structuurregime in verschillende wetsartikelen opgenomen. Een bedrijf valt onder de structuurregeling als er aan een aantal criteria qua grootte is voldaan. Een BV of NV dat onder dit regime valt wordt ook wel aangeduid met structuurvennootschap. De OR heeft het recht van aanbeveling van leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Een RvC speelt als toezichthoudend orgaan een belangrijke rol als het om good governance gaat. 

Lees meer

Uitbesteding / outsourcing en OR

Wanneer een ondernemer besluit een deel van zijn bedrijfsactiviteiten uit te laten voeren door een andere ondernemer is er sprake van uitbesteding / outsourcing. In veel gevallen heeft de OR hierover het adviesrecht (artikel 25 lid 1 WOR). Bij uitbesteden of outsourcen gaat het vaak om een belangrijke inkrimping van de onderneming en soms tot overdracht van de zeggenschap of een belangrijke reorganisatie.

Lees meer

Verzelfstandiging en privatisering / adviesrecht OR

We spreken van verzelfstandiging als een onderdeel van een bedrijf als zelfstandige onderneming verder gaat of als een overheidsorganisatie wordt geprivatiseerd. De ondernemingsraad (OR) moet hierover om advies worden gevraagd (artikel 25 lid 1a WOR).

Lees meer

Zeggenschapswijzigingen onderneming en OR

De OR heeft het adviesrecht over een voorgenomen besluit tot overdracht van de zeggenschap over (een deel van) de onderneming en over een voorgenomen besluit tot het vestigen, het overnemen of het afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming (artikel 25 lid 1a en 1b WOR). De ondernemingsraad

Lees meer