Adviesopdracht aan externe deskundige

De OR heeft adviesrecht over het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een externe deskundige (artikel 25 lid 1n WOR). De ondernemingsraad heeft recht op inzage in het adviesrapport als het raakt aan een onderwerp van art.25 lid 1 en/of art.27 lid 1 WOR.

Lees meer

Buitenlandclausule geen adviesrecht OR

De overname van een andere onderneming in het buitenland door de ondernemer (bijvoorbeeld) is geen adviesplichtig besluit voor de OR.

Lees meer

Buitenlandclausule: geen adviesrecht OR

De OR heeft geen adviesrecht over een fusie, overname of besluit tot een belangrijke (financiële) samenwerking met een ander bedrijf (artikel 25 lid 1b WOR) als die andere onderneming in het buitenland is gevestigd. De ondernemingsraad heeft wel het adviesrecht als het besluit leidt tot belangrijke gevolgen voor de eigen onderneming.

Lees meer

Fusie en overname

Bij fusie en overname wordt de zeggenschap over de onderneming (of een deel daarvan) overgedragen aan een andere ondernemer. Op grond van artikel 25 lid 1 a en lid 1 b WOR heeft de OR adviesrecht. De ondernemingsraad kan gebruik maken van zijn recht op het inschakelen van een externe adviseur om de OR bij dit traject te begeleiden.

Lees meer

Organisatiestructuur en OR

De organisatiestructuur geeft de interne (schematische) vorm van de onderneming aan wat doorgaans wordt weergegeven met een organogram/organigram. De OR heeft bij belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur het adviesrecht (artikel 25 lid 1 e WOR).

Lees meer

Reorganisatie en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht als binnen de onderneming een besluit sprake is van een voorgenomen besluit tot belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of in de verdeling van bevoegdheden (artikel 25 lid 1e WOR). De bestuurder verstrekt de ondernemingsraad tijdig een adviesaanvraag, zodat het OR advies nog van invloed kan zijn op het besluit. Vaak schakelen OR's een externe adviseur in ter ondersteuning in het adviestraject en/of bij het opstellen van het OR advies.

Lees meer

Stappenplan OR en Fusie

Fusie is in de regel een langdurig traject, van intentieverklaring tot implementatie. Om greep hierop te krijgen is het voor de OR handig om een aantal stappen te onderscheiden. De ondernemingsraad heeft het adviesrecht over en voorgenomen besluit tot fusie op grond van artikel 25 lid 1 b WOR.

Lees meer

Stappenplan OR en Reorganisatie

Beschrijving van een reorganisatieproces en te ondernemen acties voor de OR, in tien stappen. Dit stappenplan / checklist verschaft de ondernemingsraad een handig overzicht.

Lees meer

Statutenwijziging en adviesrecht OR

Wanneer de statuten gewijzigd worden betreft dit veelal een wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van de bevoegdheden. In dat geval heeft de OR adviesrecht over het voorgenomen besluit tot statutenwijziging (artikel 25 lid 1e WOR). Soms regelen statuten betrokkenheid van de ondernemingsraad bij benoemingen van bestuursleden of leden van de RvC.

Lees meer

Technologische voorziening (ICT) en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht over een voorgenomen besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (artikel 25 lid 1k WOR). Invoering van ICT of wijzigingen daarin heeft vaak grote gevolgen op de inrichting van een organisatie en daarmee op de werkzaamheden en werkwijze van het personeel. Dat de ondernemingsraad hierbij het adviesrecht heeft is van groot belang. 

Lees meer

Uitbesteding / outsourcing en OR

Wanneer een ondernemer besluit een deel van zijn bedrijfsactiviteiten uit te laten voeren door een andere ondernemer is er sprake van uitbesteding / outsourcing. In veel gevallen heeft de OR hierover het adviesrecht (artikel 25 lid 1 WOR). Bij uitbesteden of outsourcen gaat het vaak om een belangrijke inkrimping van de onderneming en soms tot overdracht van de zeggenschap of een belangrijke reorganisatie.

Lees meer

Verzelfstandiging en privatisering / adviesrecht OR

We spreken van verzelfstandiging als een onderdeel van een bedrijf als zelfstandige onderneming verder gaat of als een overheidsorganisatie wordt geprivatiseerd. De ondernemingsraad (OR) moet hierover om advies worden gevraagd (artikel 25 lid 1a WOR).

Lees meer