Adviesopdracht aan externe deskundige

De OR heeft adviesrecht over het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een externe deskundige (artikel 25 lid 1n WOR). De ondernemingsraad heeft recht op inzage in het adviesrapport als het raakt aan een onderwerp van art.25 lid 1 en/of art.27 lid 1 WOR.

Lees meer

Begroting/meerjarenplan en OR

De ondernemer kan een begroting of een meerjarenplan opstellen over het te voeren financiële beleid. Hij is dan verplicht deze informatie aan de OR te geven en te bespreken.

Lees meer

Belangrijke investering en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht bij voorgenomen besluiten tot het doen van een belangrijke investering (artikel 25 lid 1h WOR). Wanneer sprake is van een belangrijke investering kan de ondernemingsraad beoordelen aan de hand van een aantal criteria. 

Lees meer

Faillissement en surseance - positie OR

Een ondernemer vraagt bij de rechter uitstel (surseance) van betaling aan als zijn onderneming niet in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. De rechter wijst vervolgens een bewindvoerder aan. De ondernemingsraad heeft geen adviesrecht over het aanvragen van surséance (of faillissement) of de benoeming. De bewindvoerder - of als het faillissement is uitgesproken: de curator - moet wel aan de OR advies vragen als hij besluiten wil nemen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de WOR.  In een uitspraak van de HR uit juni 2017 bepaalde de HR dat de OR het adviesrecht toekomt wanneer de curator besluiten neemt gericht op een voortzetting of doorstart van de onderneming en daarbij het vooruitzicht bestaat dat arbeidsplaatsen worden behouden.
 

Lees meer

Jaarrekening en informatierecht OR

De jaarrekening bestaat uit de balans en een winst- en verliesrekening, beide voorzien van een toelichting. De jaarrekening moet ter informatie en bespreking aan de OR worden verstrekt (art.31a WOR). Voor de ondernemingsraad is dit belangrijke informatie om de financiële stand van zaken van de onderneming te kunnen beoordelen. 

Lees meer

Krediet aanvragen en adviesrecht OR

De ondernemer (directie of bestuurder) kan pas een belangrijk krediet aanvragen na het advies van de OR. De ondernemingsraad heeft het adviesrecht op grond van art.25 lid 1 i WOR. Een krediet wordt doorgaans aangevraagd bij de bank.

Lees meer

Krediet verstrekken en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot het verstrekken van een belangrijk krediet aan en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer (artikel 25 lid 1 j WOR). De ondernemingsraad moet kunnen beoordelen of de eigen onderneming zelf financieel gezond genoeg is om het verstrekken van een krediet aan een ander bedrijf aan te kunnen.

Lees meer

Sluiting onderneming en OR

De ondernemingsraad heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit over beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijk onderdeel daarvan (artikel 25 lid 1c WOR).

Lees meer

Stappenplan Nieuwbouw en OR

Stappenplan Nieuwbouw in een schema. Een handige checlist voor de OR. Nieuwbouwprojecten kunnen in een aantal fasen worden onderscheiden en de ondernemingsraad bij elke fase een belangrijke rol kan spelen.

Lees meer

Technologische voorziening (ICT) en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht over een voorgenomen besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (artikel 25 lid 1k WOR). Invoering van ICT of wijzigingen daarin heeft vaak grote gevolgen op de inrichting van een organisatie en daarmee op de werkzaamheden en werkwijze van het personeel. Dat de ondernemingsraad hierbij het adviesrecht heeft is van groot belang. 

Lees meer

Verhuizing onderneming en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent (artikel 25 lid 1f WOR). Het adviesrecht van de ondernemingsraad geldt ook de verhuizing van een deel van het bedrijf of de organisatie.

Lees meer

Zeggenschapswijzigingen onderneming en OR

De OR heeft het adviesrecht over een voorgenomen besluit tot overdracht van de zeggenschap over (een deel van) de onderneming en over een voorgenomen besluit tot het vestigen, het overnemen of het afstoten van de zeggenschap over een andere onderneming (artikel 25 lid 1a en 1b WOR). De ondernemingsraad

Lees meer