Alcohol op het werk

Het gebruik van alcohol op het werk kan gevaarlijk zijn. De werkgever kan beleid maken om alcoholgebruik te beperken, zoals het instellen van alcoholcontrole. De OR heeft op dit beleid het instemmingsrecht.

Lees meer

Arbo en de rechten van de OR

Een puntsgewijze omschrijving van de medezeggenschapsrechten van de OR en de VGW(M)-commissie bij arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

Lees meer

Arbobeleid (RI&E en PvA)

Het arbobeleid bestaat onder andere uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het Plan van Aanpak. De OR heeft instemmingsrecht op het plan van aanpak.

Lees meer

Arbocatalogus

Een arbocatalogus bevat middelen waaruit de werkgever kan kiezen om aan een doelvoorschrift en/of procesnorm uit de arbowetgeving te voldoen. De OR moet de arbocatalogus goedkeuren.

Lees meer

Arbodienstverlening

De Arbowet verplicht alle ondernemers zich voor bepaalde taken te laten bijstaan door deskundigen. In dit artikel worden aandachtspunten voor de OR/PVT genoemd.

Lees meer

Arbowet in vogelvlucht

Arbowet in het kort: de toepassing en uitgangspunten van de wet en de rol van werkgever, werknemer en ondernemingsraad.

Lees meer

Beroepsziekten en de OR

Beroepsziekten zijn ziektes zoals RSI, OPS, rugklachten, burn-out, allergieën, lawaaidoofheid en kanker. Zij kunnen leiden tot een hoog ziekteverzuim, maar ook tot schadeclaims. De OR kan een stimulerende rol spelen bij een beleid gericht op preventie.

Lees meer

Checklist Arbobeleid

Arbobeleid: checklist voor OR of VGWM-commissie. Met deze checklist kunt u als OR of VGWM-commissie nagaan hoe het arbobeleid in uw organisatie er voor staat.

Lees meer

Checklist Arbodienst

Deze checklist is een hulpmiddel bij de keuze en de beoordeling van arbodiensten. De OR heeft instemmingsrecht bij de keuze van een arbodienst of bij de verlenging van het contract tussen werkgever en arbodienst. Deze checklist maakt het eenvoudiger om de oude of nieuwe arbodienst te beoordelen.

Lees meer

Checklist Plan van Aanpak

De OR kan een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van, de uitvoering van en rapportage over het Plan van Aanpak. Deze checklist is daarbij een handig hulpmiddel.

Lees meer

Checklist RI&E

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie is een essentieel document voor de ondernemingsraad of VGW(M)- commmissie om te stimuleren dat de arbeidsomstandigheden verbeteren. Deze checklist is een hulpmiddel om uw RI&E te beoordelen.

Lees meer

Inspectie SZW en de rechten van de OR

De Inspectie SZW is onder meer belast met het toezicht op de naleving van de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. De ondernemingsraad heeft een aantal rechten inzake de Inspectie SZW.

Lees meer

Instellen VGWM-cie

Het instellen van een vaste commissie VGWM vindt plaats door het opstellen van een instellingsbesluit. De ondernemingsraad neemt besluit tot instelling van een commissie voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Lees meer

Milieuzorg en de taak van de OR

De OR heeft een taak te bevorderen dat de ondernemer aandacht besteedt aan milieuzorg. Bij belangrijke maatregelen in verband met de zorg voor het milieu heeft de ondernemingsraad adviesrecht.

Lees meer

Preventiemedewerker

Ieder bedrijf moet een interne preventiemedewerker in dienst hebben. Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het meewerken aan de uitvoering van de RI&E en de daaruit voorvloeiende maatregelen. De preventiemedewerker werkt samen met de OR. Over de aanstelling en persoon heeft de OR het instemmingsrecht.

Lees meer

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting is een thema in de Arbowet. Hieronder vallen onder andere werkstress, pesten, agressie, geweld. Wat kan de OR doen met PSA?

Lees meer

Reïntegratiebeleid

De Wet Verbeterde Poortwachter is van kracht om zieke werknemers zo snel mogelijk te laten reïntegreren en de instroom in de WIA te beperken is. Het reïntegratiebeleid van de werkgever behoeft instemming van de OR.

Lees meer

Stappenplan Nieuwbouw en OR

Stappenplan Nieuwbouw in een schema. Een handige checlist voor de OR. Nieuwbouwprojecten kunnen in een aantal fasen worden onderscheiden en de ondernemingsraad bij elke fase een belangrijke rol kan spelen.

Lees meer

Verhuizing onderneming en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent (artikel 25 lid 1f WOR). Het adviesrecht van de ondernemingsraad geldt ook de verhuizing van een deel van het bedrijf of de organisatie.

Lees meer

VGWM-commissie

De arbeidsomstandigheden en het arbobeleid zijn onderwerpen die steeds terugkeren op de agenda van de ondernemingsraad. Een VGWM-commissie kan OR-taken overnemen.

Lees meer

Wet Verbetering Poortwachter Schema

Een schema dat de Wet Verbeterde Poortwachter in beeld brengt.

Lees meer

WIA

De WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA kijkt naar wat mensen na hun ziekte nog wel kunnen. In dit artikel meer over wat de OR met de WIA kan.

Lees meer

Ziekteverzuimbeleid

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) schrijft voor dat de werkgever én de zieke werknemer vanaf het begin van de ziekteperiode zich actief inspannen om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen. De werkgever heeft ook belang bij het voeren van ziekteverzuimbeleid.

Lees meer