Aanwezigheidsdienst

In het Arbeidstijdenbesluit (ATB) is de aanwezigheidsdienst/aanwezigheidsverplichting niet langer een onbetaalde dienst, maar moet het gezien worden als werktijd. Aanwezigheidsdienst is iets anders dan consignatiedienst.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden en OR

De OR heeft een stimulerende taak om te bevorderen dat gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden door de ondernemer worden nageleefd.

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens) houdt toezicht op de naleving van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De WBP geldt niet meer per 25 mei 2018. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Beloningssysteem en instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een beloningssysteem.

Lees meer

Bevorderingsbeleid en de OR

De OR heeft instemmingsrecht over invoering, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid.

Lees meer

CAO en de rol van de OR

Een korte uitleg over hoe CAO's tot stand komen en de rol die de OR heeft bij de naleving van de CAO. Over een aantal arbeidsvoorwaardenregelingen heeft de OR instemmingsrecht, maar niet over de primaire arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

College voor de Rechten van de Mens

De Commissie Gelijke Behandeling is sinds oktober 2012 opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. Een van de taken van dit College is om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Direct benadeelden, de vakbond, een belangenorganisatie of de OR, kunnen het College om een oordeel vragen.

Lees meer

Competentiemanagement en de OR

Competentiemanagement is er op gericht het personeel zo goed mogelijk te laten bijdragen aan het succesvol functioneren van de organisatie. De OR heeft op onderdelen het instemmingsrecht.

Lees meer

Consignatie

Van consignatie of piketdienst is sprake wanneer een werknemer verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten. De OR heeft instemmingsrecht.

Lees meer

Controle personeel en instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmingsrecht over besluiten met betrekking tot voorzieningen die bestemd (kunnen) zijn voor waarneming van aanwezigheid, gedrag en prestaties van het personeel.

Lees meer

Deeltijdwerk

De wet regelt voor bedrijven het recht van werknemers om minder of meer (maar niet meer dan voltijd) te gaan werken. De OR moet toezien op een juiste toepassing van deze wet op grond van artikel 28 van de WOR.

Lees meer

Detachering en de bevoegdheden van de OR

De bevoegdheden van de OR met betrekking tot detachering zijn niet als zodanig omschreven in de WOR. De OR zal daarbij naar een ingang moeten zoeken. Hiervan zijn voorbeelden beschreven.

Lees meer

Flexibilisering en instemmingsrecht van de OR

Als flexibilisering betrekking heeft op de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan heeft de OR daarop instemmingsrecht. Bijvoorbeeld flexibilisering van de werktijden of het beloningssysyteem.

Lees meer

Functiewaarderingssysteem en de OR

De OR heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een functiewaarderingssysteem.

Lees meer

Functionaris Gegevensbescherming (DPO) en OR

De AVG
Vanaf 1.1.2016 is er de Wet meldplicht datalekken, opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP art.13 en 34a), en zijn bedrijven verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden wanneer gevoelige persoonsgegevens van burgers, cliënten en klanten of van het eigen personeel, “op straat” terecht zijn gekomen. De privacywetgeving is verder aangescherpt door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2016; deze treedt op 25 mei 2018 in werking  en vervangt de WBP. Artikel 37 AVG verplicht een (groot) aantal organisaties en bedrijven om een Functionaris Gegevensbescherming (DPO: Data Protection Officer) aan te wijzen.

Lees meer

Functioneringsgesprekken en de OR

De WOR kent het begrip functioneringsgesprekken niet. De OR heeft geen bevoegdheden wanneer de ondernemer besluit over te gaan tot het invoeren van functioneringsgesprekken, tenzij er beoordelingsaspecten inzitten.

Lees meer

Gelijke behandeling en de OR

De OR heeft de stimulerende taak om naleving van de Algemene wet gelijke behandeling te bevorderen.

Lees meer

Groepsgewijs inlenen flexwerkers en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten (art. 25 lid 1g WOR). 

Lees meer

Jubileumregeling en de OR

De WOR kent het begrip jubileumregeling niet, zodat er niet direct bevoegdheden uit voortvloeien voor de OR.

Lees meer

Klachtenregeling en de OR

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een klachtenregeling.

Lees meer

Ontslagbeleid en de OR

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van het ontslagbeleid

Lees meer

Organisatiecultuur en OR

De organisatiecultuur betreft alle geschreven en ongeschreven regels, gewoonten, opvattingen en werkwijzen binnen een onderneming. Cultuurveranderingen gaan vaak gepaard met maatregelen die onder het adviesrecht of instemmingsrecht van de OR vallen. Een bestuurder doet er goed aan zijn ondernemingsraad nauw te betrekken voor het creëren van draagvlak binnen de onderneming. 

Lees meer

Pensioenregelingen

Er bestaan verschillende ensioenregelingen: eindloonregeling, middelloonregeling, beschikbare premie regeling en combinatieregeling.

Lees meer

Pensioenverzekering en de OR

Pensioenverzekering kan op diverse manieren geregeld worden, de OR heeft instemmingsrecht.

Lees meer

Personeelsbeoordeling en de OR

De ondernemingsraad heeft instemmingrecht bij het invoeren, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling.

Lees meer

Personeelsopleiding en de OR

De OR heeft instemmingsrecht, wanneer een regeling op het gebied van personeelsopleiding wordt vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken.

Lees meer

Personeelsregistratie en de OR

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, intrekking of wijziging van een regeling op het gebied van personeelsregistratie. 

Lees meer

Sociaal jaarverslag

Een sociaal jaarverslag van de ondernemer aan de OR is minimaal een keer per jaar verplicht

Lees meer

Sociaal plan

Een sociaal plan bevat collectieve regelingen om de nadelige personele gevolgen van organisatorische veranderingen op te vangen.

Lees meer

Sociaal plan en OR

Sociaal plan en de OR. Een aantal aandachtspunten voor als de werkgever met de ondernemingsraad afspraken wil maken over het sociaal plan.

Lees meer

Spaarregeling en instemmingsrecht OR

Met een spaarregeling kunnen werknemer over een deel van hun salaris een bedrag sparen. OR heeft instemmingsrecht.

Lees meer

Technologische voorziening (ICT) en adviesrecht OR

De OR heeft adviesrecht over een voorgenomen besluit tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (artikel 25 lid 1k WOR). Invoering van ICT of wijzigingen daarin heeft vaak grote gevolgen op de inrichting van een organisatie en daarmee op de werkzaamheden en werkwijze van het personeel. Dat de ondernemingsraad hierbij het adviesrecht heeft is van groot belang. 

Lees meer

Vakantieregeling en instemmingsrecht OR

De vakantieregeling bevat afspraken over de manier waarop vakantiedagen zijn geregeld. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht.

Lees meer

Vereenvoudigde Arbeidstijdenwet (ATW)

De Arbeidstijdenwet bevat regels met betrekking tot arbeidstijden, rusttijden en het werken op zondag. De OR heeft een aantal rechten.

Lees meer

Verlofregelingen en OR

Er zijn diverse verlofregelingen. OR ziet toe op naleving hiervan.

Lees meer

Visitatie en rol van de OR

Visitatie is inspectie van tassen, jassen, etc. Wat is de rol van de ondernemingsraad en waar moet je op letten?

Lees meer

Werkkostenregeling en de OR

De werkkostenregeling regelt onbelaste vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever aan het personeel. De ondernemingsraad kan op grond van zijn overleg- en initiatiefrecht het onderwerp op de agenda van de OV plaatsten en voorstellen doen.

Lees meer

Werkoverleg en taken en bevoegdheden OR

Werkoverleg is een gestructureerde vorm van overleg tussen werknemers en leidinggevende. De ondernemingsraad heeft een aantal taken en bevoegdheden.

Lees meer

Werktijdregeling

Werktijdregeling gaat o.a. over overwerk, pauzes, arbeidstijden, deeltijdwerk en roosters. De OR heeft instemmingsrecht over deze zaken.

Lees meer

Winstdelingsregeling en instemmingsrecht OR

Een winstdelingsregeling is een mogelijkheid om personeel te binden en te motiveren. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot een winstdelingsregeling.

Lees meer