Europese ondernemingsraad (EOR)

De Europese ondernemingsraad is voor grensoverschrijdende medezeggenschap. De EOR heeft te maken met de Wet op Europese Ondernemingsraden (WEOR).

Lees meer

WEOR Artikel 1

In artikel 1 van de WEOR worden de definities gespecificeerd die in de WEOR gebruikt worden.

Lees meer

WEOR Artikel 10

In artikel 10 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt de aanwijzing van de leden van de bijzondere onderhandelingsgroep beschreven.

Lees meer

WEOR Artikel 11

Artikel 11 van de Wet Europese Ondernemingsraden gaat over de bijzondere onderhandelingsgroep en het hoofdbestuur.

Lees meer

WEOR Artikel 12

Artikel 12 van de Wet Europese Ondernemingsraden gaat over het inhuren van een deskundige door de bijzondere onderhandelingsgroep.

Lees meer

WEOR Artikel 13

Artikel 13 van de Wet Europese Ondernemingsraden gaat over het uitbrengen van stemmen in de bijzondere onderhandelingsgroep.

Lees meer

WEOR Artikel 14

Het hoofdbestuur draagt er zorg voor dat binnen de communautaire onderneming of groep de samenstelling van de bijzondere onderhandelingsgroep alsmede het tijdstip waarop een vergadering als bedoeld in artikel 11 zal worden gehouden, wordt bekendgemaakt.

Lees meer

WEOR Artikel 14a

1.

Lees meer

WEOR Artikel 15

In artikel 15 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt beschreven wanneer het hoofdsbestuur verplicht is een Europese ondernemingsraad in te stellen.

Lees meer

WEOR Artikel 16

Artikel 16 van de Wet Europese Ondernemingsraden gaat over het aantal leden van de Europese ondernemingsraad.

Lees meer

WEOR Artikel 17

In artikel 17 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt beschreven hoe lang de leden van een Europese ondernemingsraad zitting mogen hebben.

Lees meer

WEOR Artikel 18

Artikel 18 van de Wet Europese Ondernemingsraden gaat over het instellen van een voorzitter en een beperkt comité van de Europese ondernemingsraad.

Lees meer

WEOR Artikel 19

Artikel 19 van de Wet Europese Ondernemingsraden gaat over de bevoegdheden van de Europese ondernemingsraad.

Lees meer

WEOR Artikel 2

In artikel 2 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt beschreven wat er onder een moederonderneming verstaan wordt.

Lees meer

WEOR Artikel 20

Artikel 20 van de Wet Europese Ondernemingsraden gaat over het inhuren van een deskundige door de EOR en het beperkt comité.

Lees meer

WEOR Artikel 21

Uiterlijk vier jaar na zijn instelling besluit de Europese ondernemingsraad, al dan niet op voorstel van het hoofdbestuur, of het wenselijk is met het hoofdbestuur in onderhandeling te treden over het sluiten van een overeenkomst als bedoeld in artikel 11, eerste lid.

Lees meer

WEOR Artikel 22

Het hoofdbestuur draagt er zorg voor dat binnen de communautaire onderneming of groep de samenstelling van de Europese ondernemingsraad alsmede het tijdstip waarop een vergadering als bedoeld in artikel 19 zal worden gehouden, wordt bekendgemaakt.

Lees meer

WEOR Artikel 23

Indien ter uitvoering van de richtlijn in een andere lidstaat dan Nederland bij een communautaire onderneming een bijzondere onderhandelingsgroep dan wel een Europese ondernemingsraad bij de richtlijn wordt ingesteld, zijn op de Nederlandse vestigingen of ondernemingen van die communautaire onderneming of groep de artikelen 10 en 17 van toepassing.

Lees meer

WEOR Artikel 24

In artikel 24 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt beschreven wanneer de wet van toepassing is.

Lees meer

WEOR Artikel 25

Voor de toepassing van artikel 9 behoeft slechts rekening te worden gehouden met die lid-staten, waar de communautaire onderneming of groep werknemers heeft en waarvan de wetgeving ter uitvoering van de richtlijn in werking is getreden.

Lees meer

WEOR Artikel 26 (vervallen)

In Artikel 26 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt een aantal wijzigingen op de Arbeidstijdenwet beschreven.

Lees meer

WEOR Artikel 27

In artikel 27 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt beschreven wanneer deze wet in werking treedt.

Lees meer

WEOR Artikel 28

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de Europese ondernemingsraden.

Lees meer

WEOR Artikel 3

In artikel 3 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt uitgelegd wie er onder werknemer verstaan wordt.

Lees meer

WEOR Artikel 4

Voor in Nederland werkzame werknemer die lid zijn van een EOR gelden een aantal regels die genoemd worden in artikel 4 van de WEOR.

Lees meer

WEOR Artikel 5

Iedere belanghebbende kan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam verzoeken te bepalen dat gevolg dient te worden gegeven aan hetgeen is bepaald bij deze wet, met uitzondering van artikel 4, eerste tot en met achtste lid, of bij een overeenkomst als bedoeld in de artikelen 11 of 24.

Lees meer

WEOR Artikel 6

In artikel 6 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt genoemd op wie het hoofdstuk van toepassing is.

Lees meer

WEOR Artikel 7

De communautaire onderneming of de moederonderneming is verplicht op verzoek van werknemers of werknemersvertegenwoordigers een overzicht te geven van het aantal werknemers dat bij de communautaire onderneming of de communautaire groep werkzaam is en de verdeling van deze werknemers over de verschillende lidstaten.

Lees meer

WEOR Artikel 8

In artikel 8 van de Wet Europese Ondernemingsraden staat beschreven hoe een bijzondere onderhandelingsgroep opgericht kan worden.

Lees meer

WEOR Artikel 9

In artikel 9 van de Wet Europese Ondernemingsraden wordt de verkiezing van een bijzondere onderhandelingsgroep beschreven.

Lees meer