1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de ondernemingsraden.

2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.