Wetsvoorstel Wetswijziging Overlegrecht OR Artikel 23

Wetswijziging WOR, juni 2018

De OR (100+) heeft uitbreiding van zijn overlegrecht gekregen door de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden van 19 juni 2018. Het overlegrecht van OR’s van grote ondernemingen is aangescherpt ten behoeve van de jaarlijkse bespreking over de beloningen en vergoedingen van de bestuurder, toezichthouders en hoger management in relatie tot de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Deze wijziging is alleen van toepassing op ‘grote’ ondernemingen met ten minste 100 werknemers. 

Aanleiding van de wetswijzing is de regelmatig terugkerende maatschappelijke discussie over de stijging van topbeloningen die niet in verhouding worden gezien met de stijging van beloningen van andere groepen werknemers binnen de onderneming. Het gesprek tussen OR en bestuurder kan bijdragen aan het voorkomen van schade aan de arbeidsverhoudingen door onevenredige of onduidelijke beloningsverschillen.

De wet biedt de OR naast zijn informatierecht uit artikel 31 d WOR nu meer houvast om het interne beloningsbeleid te bespreken voor zover dat voorgaande jaren niet gebeurde. De bestuurder dient de OR ook inzicht te verschaffen in de verschillende onderdelen waaruit de beloningen bestaan en met welk percentage de beloningen van alle groepen en per groep wijzigen, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ten opzichte van elkaar.

Gewijzigde wetstekst artikel 23 WOR

In het tweede lid, wordt na de eerste zin ingevoegd: 
In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.

Na lid 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

7. Ten aanzien van de overlegvergadering, bedoeld in het tweede lid, tweede zin, is artikel 24, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 31e

In artikel 31e zal de eerste zin aangepast worden.
De oorspronkelijk zin: Artikel 31d is niet van toepassing op:
Gewijzigde zin: De artikelen 23, tweede lid, tweede zin, en 31d zijn niet van toepassing op:.

Bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip zal deze wetswijziging in werking treden; het is nog onbekend bekend wanneer, maar naar verwachting uiterlijk 1.1.2019.

Bronnen
Officiële bekendmaking Referendabiliteitsbesluit - Staatscourant
Wetsvoorstel met memorie van toelichting van de Wet op de ondernemingsraden - Rijksoverheid