resultaten raad bij onraad arbeidsveiligheid gezond werken bouw

De economie draait op volle toeren. De groeicijfers raken aan recordcijfers. Het gaat goed met de BV Nederland. En daar is weinig anders over te zeggen.

Maar er is meer dan de BV Nederland, er is meer dan economie en meer dan cijfers. 

Eigenlijk is het heel simpel achter al die getallen staan mensen. En die mensen willen wij naar voren halen. Niet als ziekteverzuimcijfer, of procenten burnoutcijfer of aantal slachtoffercijfer maar als mens die zorgt dat de economie draait. Die mens, die medewerker moet te allen tijde zijn of haar werk in een veilige omgeving en in een gezonde atmosfeer kunnen doen. Het dubbele van de boodschap is dat de cijfers uitwijzen dat dit niet altijd zo is.

De toename van werkdruk, (dodelijke)ongevallen, burn-out, stress baart ons zorgen. Vandaar dat wij een onderzoek gestart zijn bij ondernemingsraden.

In april en mei hebben we aan OR-leden gevraagd de vragenlijst Raad bij Onraad in te vullen. Deze korte vragenlijst ging over veilig en gezond werken en de rol van de OR.

De volgende uitkomsten zijn het meest opvallend:

Ten eerste bij de vraag:
Ik herken dat bij verhoogde werkdruk het risico van verminderde aandacht voor veilig en gezond werken toeneemt.
93% van de respondenten herkent zich hierin, een belangrijk antwoord, met letterlijk de kans dat de jouw of jou collega’s iets kan overkomen met alle gevolgen voor je gezondheid.

Een ander vraag:
Onze OR neemt initiatieven om de hoge werkdruk aan te pakken.
Werd door 50% van de respondenten positief beantwoord. Daar ligt een belangrijke taak voor de medezeggenschap, gezond en veilig werken is iets wat constant aandacht behoeft en juist de ondernemingsraad zou hier initiatief in kunnen nemen. Veilig en gezond werken is een groot goed voor mensen en voor de organisatie. Juist de ondernemingsraad kan vanuit de mens gedachte initiatief nemen

Een derde vraag is:
De ondernemingsraad toetst aan de hand van een vooraf vastgesteld kader of er een voldoende veilige context is gemaakt door de werkgever voor alle werkenden in de organisatie.
Ruim 80% van de deelnemers aan het onderzoek vinden dit een goed idee. Daarmee neem je het initiatief in preventieve maatregelen en krijgt veilig en gezond werken de aandacht die het verdient. Samen stel je een kader vast voor iedere werknemer (groep van werknemer) of er gewerkt wordt in een veilige en gezonde context. Hierbij uiteraard gebruik makend van een gedegen risico-inventarisatie en –evaluatie en een goed en realistisch plan van aanpak. Dat vraagt iets van de werkgever (zorgdragen voor afspraken over een veilige en gezonde context), van de ondernemingsraad, (vaststellen kader en check van het kader), maar ook van werknemers, die zich moeten houden aan het vastgestelde kader. Extra preventieve aandacht met een rol voor iedereen. Waardoor de mens voorop staat en we met recht kunnen spreken van goed cijfers.

Uiteraard kunnen we u helpen met het vaststellen van zo’n kader, zodat er passende afspraken gemaakt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met expertiseteam Arbeid & Gezondheid via dit contactformulier.