Fusie en medezeggenschap

Fusies; de kranten staan er vol van! Soms is de ene fusie nog niet afgerond of de volgende dient zich al aan. U wilt als OR greep krijgen op dit ingewikkelde proces.

Na afloop van deze cursus weet u hoe een fusietraject eruit ziet. U kent de verschillende vormen van externe samenwerking en de kansen en bedreigingen daarbij. U bent in staat de gevolgen voor de organisatie en de werknemers in kaart te brengen en weloverwogen keuzes te maken bij de totstandkoming van een sociaal plan.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 10:30

 • Introductie

  Huishoudelijke mededelingen en kennismaking.

10:30 - 12:30

 • Start van de cursus

  Proces van samenwerking/fusie

  Uw organisatie heeft het voornemen om samen te gaan werken of te fuseren met één of meer organisaties, of is daar al mee bezig. Genoeg reden voor de OR om zich gedegen te oriënteren op het onderwerp samenwerking/fusie en de rol die de OR daarbij kan spelen.

  We beginnen met een stukje theorie over fusie. In een inleiding komen de belangrijkste onderwerpen aan de orde:

  • Strategie van de organisatie.
  • Keuze van een fusiepartner.
  • Vormen van samenwerking.
  • Kansen en bedreigingen van een fusie.
  • Fusietraject.
  • Ontwerpen van een nieuwe organisatie.
  • Rol van de OR bij samenwerking/fusie.

  Na deze inleiding werkt ieder voor zijn eigen organisatie uit hoe het fusie- of samenwerkingstraject in de praktijk verloopt of kan gaan verlopen. Aan het eind van dit onderdeel kunt u een gefundeerd oordeel vormen over de aanpak van de directie in uw eigen organisatie en de rol die de OR daarin kan en wil spelen.

  Samengaan met een partner

  Aan het samengaan met een partner zitten risico’s. Om grote risico’s uit te sluiten laten directies vooraf onafhankelijk onderzoek verrichten. Een belangrijk onderzoek bij fusie is een financieel onderzoek. Vragen daarin zijn:

  • Hoe financieel gezond is de instelling waarmee samengewerkt gaat worden?
  • Wat kost de fusie eigenlijk?
  • Hoe ziet onze toekomst er qua financiën uit?

  Tijdens de cursus gaan wij in op verschillende onderzoeken die kunnen worden verricht. Na een korte inleiding met aandachtspunten voor de OR bespreken we hoe de OR dit deel van de fusie aan kan pakken. Aan het eind kunt u verschillende typen onderzoek onderscheiden en belangrijke onderzoeksvragen benoemen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:30

 • Vervolg van de cursus

  Nieuwe organisatie

  Fuseren betekent ook vormgeven aan een nieuwe organisatie. Juridisch en bestuurlijk wordt een nieuwe structuur ontworpen en onderdelen van de organisatie worden geïntegreerd. Om dit uit te werken wordt vaak een afzonderlijke fusieorganisatie ingesteld van stuur-, project- en werkgroepen.
  In dit onderdeel maakt u kennis met de hoofdlijnen van dit ontwerpproces en op basis daarvan kunt u aandachtspunten voor de OR benoemen.

  Mogelijke gevolgen voor werknemers en sociaal plan

  Samenwerking/fusie gaat gepaard met reorganisatie, waaraan voor de werknemers nadelige gevolgen kunnen zitten. Om nadelige gevolgen voor het personeel op te vangen wordt (indien nodig) een sociaal plan opgesteld. Vakbonden zijn vaak gezamenlijk de partij die hierover onderhandelen met de directie. De OR kan hierin ook een rol spelen.

  Aan het eind van dit onderdeel kunt u:

  • Een model hanteren om sociale gevolgen in kaart te brengen.
  • Onderwerpen omschrijven die mogelijk in een sociaal plan kunnen worden opgenomen.
  • Een gefundeerde keuze maken in de wijze van samenwerken met vakbonden bij het tot stand komen van een sociaal plan.

16:30 - 16:45

 • Afsluiting van de themacursus